DFM - 100 000

DFM - 100 000

01.06.2017

DFM.

DFM H30 Cross 01 2017 31 2017 100 000 .


  DFM -   100 000

+ - + DFM Finance = 100 000

  1. 30 000 DFM H30 Cross Comfort MT 2016 .
  2. 40 000 DFM H30 Cross -.
  3. 30 000 % DFM Finance DFM H30 Cross.

DFM DFM. 01 2017 31 2017 .


DFM 100 000 !