DFM

DFM

20.10.2015       :   DFM.   DFM  40   35 .

       DFM

DFM   DFM   DFM 243. .
 - 3 132 2. - - 960 2, .
  DFM S30 H30 Cross. 2016   DFM 7 + 30.

   : 

  • ,  -,  
2172 2, 8,03 . 11 , , 240 2.

    DFM,     . ,   . . , DFM -    , DFM .