.

08.05.2015 , Dongfeng Motor , . DFM.

             .

, DFM . , , , - .

, , , .

- , , .. , , .

27 Dongfeng, , .

Dongfeng Motor Corporation , . . , , DFM.